AppTech

REGULAMIN SKLEPU APPTECH.PL

 1. SŁOWNIK POJĘĆ:

 

Sprzedawca – Firma Handlowa AppTech Paweł Woźny, ul. Pomorska 5A/7, 74-300 Myślibórz, NIP: 5971724832

Kupujący – podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta)

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.apptech.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może składać Zamówienia.

Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, określające co najmniej rodzaj oraz liczbę Towaru

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów.
 2. Ceny jednostkowe Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Cena obejmująca koszt dostawy i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
 4. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Kupujący składając Zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA ZAKUP TOWARU:

 

 1. Składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży na stronie internetowej: www.apptech.pl
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po zakończeniu dodawania wybranych Towarów do koszyka, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
 1. natychmiastowo – wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), oraz
 2. w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 1. Jeżeli Kupujący nie otrzymał potwierdzeń, o których mowa w pkt 4, jest proszony o pilny kontakt pod adresem e-mail: sklep@apptech.pl.
 2. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są możliwe przed wysłaniem Towaru. W celu zmiany lub anulowania Zamówienia należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@apptech.pl.
 3. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 4. Kupujący może odebrać Towar osobiście po uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za zakup Towarów:
 1. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego (Przelewy24) – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,
 2. przelewem bankowym – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sklepem, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 1. Na żądanie nabywcy Towaru, opłaconego kartą płatniczą, przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego (Przelewy24) lub przelewem bankowym, Sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcję – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone podczas dokonywania zakupu oraz podano wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.

 

 1. DOSTAWA TOWARÓW:

 

 1. Kupujący zobowiązany jest podać aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Sprzedawca wysyła Towar za pośrednictwem operatora pocztowego lub umożliwia jego osobisty odbiór we wskazanym miejscu.
 3. Towar wysyłany jest w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatora pocztowego, zaleca się spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres e-mail: sklep@apptech.pl.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE:

 

 1. Kupujący o statusie Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu wraz z Towarem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 • VII. REKLAMACJA:

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (AppTech Paweł Woźny, ul. Pomorska 5a/7, 74-300 Myślibórz) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skelp@apptech.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będzie rozpatrywana bez załączonego dokumentu sprzedaży.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni  kalendarzowych. 

 

 1. GWARANCJA:

 

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta.
 2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.apptech.pl.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.