AppTech

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie produkty sprzedawane przez wykonawcę( oprócz bitów wchodzących w skład zestawów narzędziowych). Okres gwarancji jest jednakowy dla każdego produkty oferowanego przez wykonawcę.

 

2. W przypadku ujawnienia się wady towarze objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, mailowo, lub pisemnie.

 

3. W przypadku zgłoszenia wady, wada zostanie usunięta niezwłocznie od daty otrzymania towaru.

 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

 

5. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Wykonawca nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

 

6. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.